fbpx
Ostaňme v kontakte
Námestie svätého Egídia 3633/44 058 01 Poprad
[email protected]
Ph: +421 948 779 243
Hľadám prácu
[email protected]
Ph: +421 948 779 243

Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke www.websy.sk (ďalej len „Portál“). Hneď v úvode používania nášho Portálu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

 1. Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Nižšie Vám poskytujeme informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, na aké účely a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Zároveň Vám poskytujeme informácie o Vašich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto Portálu prevádzkovateľovi Michal Havelka – VITNESS, miesto podnikania Bratislava, Kupeckého 516/3, IČO: 52 099 253, DIČ: 1124932996, zapísaný v registri fyzických osôb v športe vedenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod č.  2018/69:1853-31B0 (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ).

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese [email protected]

 • Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (i) vyplnenia formuláru „Objednávka“ (ako je špecifikovaná vo všeobecných obchodných podmienkach) dostupného na Portáli v rámci funkcionalít umožňujúcich poskytovanie „Služby digitálnej knižnice Vitness Club“ ako je definovaná vo všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na Portáli a (ii) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na Portáli.

Počas používania tohto Portálu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, vyhľadávacích úkonoch na tejto webovej stránke. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies a iných podobných technológií.

Získané osobné údaje  spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov upravenou GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a v rozsahu ďalej vymedzenom v tomto článku.

Na účel špecifikovaný v písm. a) v článku 4 týchto pravidiel (teda na účel telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na Portáli) spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa. [A2] V prípade ak nám v tomto prípade poskytnete aj iné osobné údaje, tieto údaje ďalej nespracovávame.

Na účel špecifikovaný v písm. b) v článku 4 týchto pravidiel (teda na účel na účely Služby digitálnej knižnice Vitness Club a vykonania úkonov pred uzatvorením zmluvy) spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail[A3] .

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.[A4] 

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

 • Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje  sú spracúvané:

 • [A5] 
 • Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 vychádza:

 • z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účel špecifikovaný v písm. a) v článku 4 týchto pravidiel, teda z nášho oprávneného záujmu na aktívnej komunikácii s Vami v prípade, ak prejavíte záujem, alebo poskytnete podnet prostredníctvom kontaktných údajov umiestnených na Portáli a  
 • z čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účel špecifikovaný v písm. b) v článku 4 týchto pravidiel, teda na účel plnenia zmluvných povinností alebo uplatňovania práv v súvislosti s Službyou digitálnej knižnice Vitness Club a  na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní Služby digitálnej knižnice Vitness Club.

Aj v prípade keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi  záujmami.

Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: [email protected]. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

 • Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako to je potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. V prípade ich spracovania na účely plnenia zmluvných povinností, uplatňovania práv z nich vyplývajúcich a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, je dobou spracúvania doba trvania zmluvného vzťahu a z neho vyplývajúcich práv a povinností. V prípade ich spracovania na účely plnenia zákonných povinností je dobou spracúvania doba, počas ktorej sme povinní plniť danú zákonnú povinnosť. Doba spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávnených záujmov je 3 roky odo dňa ich získania.

Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v tomto poučení sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú sprostredkovateľmi. Sú nimi najmä spoločnosť [•], prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ realizuje [•] a spoločnosti poskytujúce webové a serverové služby potrebné k prevádzke Portálu[A7] .  Prevádzkovateľ neuzatvoril žiadne zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľmi. [A8] 

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

 • Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu k spracúvaním Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej [email protected].

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

www.websy.sk

Tomáš Pokrývka – Websy

Používame cookies, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok.